Centrum finansów

Zapisz sie do naszego newslettera

Zapisz się na newsletter


Infrastruktura społeczna

RPO WZ


Instytucja finansująca:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie


Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach konkursu dofinansowywane będą działania mające na celu:
  a) niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi,
  b) wspieranie włączenia społecznego grup marginalizowanych i zagrożonych marginalizacją,
  c) wspieranie procesów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych poprzez dostosowywanie infrastruktury społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawę warunków usług publicznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

  W ramach działania wspierane będą w szczególności zakłady dające osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości zatrudnienia i rehabilitacji poprzez zapewnienie im rehabilitacji społecznej i terapeutycznej, leczenia i szkoleń zawodowych. Ma to służyć przygotowaniu osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy i prowadzenia niezależnego życia wśród ogółu społeczeństwa poza zakładem.
 2. W ramach konkursu wspierane będą dwa typy projektów:
  a) Typ 3 (zgodnie z SOOP) - Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie zakładów aktywności zawodowej, w tym:
  - zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu poza zakładem i uczestniczeniu w życiu społecznym w środowisku lokalnym,
  - przystosowanie pomieszczeń produkcyjnych i pomieszczeń rehabilitacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  b) Typ 4 (zgodnie z SOOP) - Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej służącej aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – dotyczy wyłącznie centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej.
 3. W ramach Typu 3 dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu w szczególności wsparcie procesów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych poprzez dostosowywanie do ich potrzeb infrastruktury społecznej oraz poprawę warunków usług publicznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. W ramach Typu 4 wsparcie otrzymają projekty nakierowane na zniwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi oraz mające na celu wspieranie włączenia społecznego grup marginalizowanych i zagrożonych marginalizacją.
 5. W ramach obu typów projektów możliwe jest wsparcie podmiotów już istniejących oraz podmiotów planowanych do utworzenia, które w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu staną się ZAZ, CIS, KIS, WTZ i zostanie w nich uruchomiona docelowa działalność.
 6. W ramach konkursu wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty spełniające następujące warunki:
  a) W obszarze infrastruktury społecznej preferowane będą projekty ukierunkowane na rozwój usług na poziomie społeczności lokalnych;
  b) Premiowane będą przedsięwzięcia dostarczające usługi nie występujące na danym obszarze, co do których diagnoza wskazuje na duże zapotrzebowanie w danym zakresie;
  c) Wszystkie projekty będą musiały uwzględniać trendy demograficzne i potrzeby terytorialne;
  d) Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi ze środków EFS lub działaniami realizowanymi  z innych środków, jeżeli ich cel jest zbieżny z działaniami EFS (finansowanych np. ze środków Funduszu pracy, PFRON, środków samorządu) i ukierunkowane są na poprawę zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia;
  e) Budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie pod warunkiem braku możliwości adaptacji istniejących budynków oraz przedstawienia zdiagnozowanych potrzeb w zakresie wprowadzanych w danym obiekcie usług;
  f) Docelowa działalność we wspartej infrastrukturze zostanie uruchomiona nie później niż 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
 7. W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.
 8. W ramach niniejszego konkursu nie będzie udzielane wsparcie projektom, których przedmiotem jest wyłącznie wyposażenie zakładów aktywności zawodowej lub wyłącznie wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej służącej aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 9. Realizacja projektów powinna zakończyć się w terminie do 31 grudnia 2018 r.
 10. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego.
 11. W ramach konkursu przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Termin składania wniosków i ofert:

 

 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie:
  Wnioski można składać od 03.06.2016 do 01.08.2016 do godziny 15.00
 2. Miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

          Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

          Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

          Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

          ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

          70-203 Szczecin                                                                  

 1. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 8 sierpnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.


Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • 85%

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi łącznie 18 800 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset tysięcy 00/100), w tym:

- dla projektów Typu 3 - 70% ww. wartości, tj. kwota w wysokości  13 160 000,00 zł,

- dla projektów Typu 4 - 30% ww. wartości tj. kwota w wysokości  5 640 000,00 zł.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 2. organizacje pozarządowe,
 3. podmioty ekonomii społecznej,
 4. partnerstwa ww. podmiotów.
 

Pozostałe informacje

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.


DATA PUBLIKACJI: 2017-11-21 » Pozostałe aktualności

Nasi klienci

© Bermar Multimedia 2015

Projekt i wykonanie: