Centrum finansów

Zapisz sie do naszego newslettera

Zapisz się na newsletter


PO IiŚ: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

PO IiŚ: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury


Nazwa programu

PO liŚ

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadania przewidziane do realizacji

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 4. Modernizacja wystaw stałych;
 5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);
 7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu);
 8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

UWAGA: W przypadku potencjalnych beneficjentów takich jak: jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO możliwa jest wyłącznie realizacja projektów w jednym z następujących zakresów tematycznych:

 1. Projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP;
   
 2. Projekty mieszczące się w zakresie następujących obszarów tematycznych:
  1. projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych),
  2. projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich (miasta w granicach administracyjnych),
  3. projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich (miasta w granicach administracyjnych),
  4. projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;
 3. Projekty wynikające z Kontraktów Terytorialnych


Termin składania wniosków i ofert:

 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie
  Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.
  UWAGA: Termin może ulec wydłużeniu np. w przypadku pojawienia się nowych dokumentów/wytycznych mających wpływ na konkurs.
 2. Miejsce składania wniosków o dofinansowanie:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15                                                                                                                                                                    na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Departament Funduszy Europejskich
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00– 071 Warszawa
 3. Sposób składania wniosków o dofinansowanie (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, przesyłka kurierską lub osobiście):
 • Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:
  Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wraz z wskazaniem Głównego Typu Projektu (Infrastruktura zabytkowa, Infrastruktura niezabytkowa, Sprzęt i wyposażenie),
 • numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/16
 • pełna nazwa Wnioskodawcy,
 • adres Wnioskodawcy,
 • tytuł projektu.


Cele  dofinansowania

 • Infrastruktura zabytkowa: działania przy zabytkach: zabytkach ruchomych i nieruchomych (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu.
 • Infrastruktura niezabytkowa: działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy zabytkowej infrastrukturze i zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu.
 • Sprzęt i wyposażenie: dotyczy działania polegające na zakupie trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich (dominujący – co najmniej 90% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy zabytkowej i nie zabytkowej infrastrukturze mogą stanowić wyłącznie element projektu (tzn. łączny ich koszt całkowity nie powinien przekroczyć 10% kosztów całkowitych projektu).

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie ze środków z EFRR w ramach niniejszego konkursu wynosi 200 mln PLN.

Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie ze środków EFRR w ramach konkursu na Główne Typy Projektów wynosi:

 • dla infrastruktury zabytkowej: 80 mln PLN (słownie osiemdziesiąt milionów PLN),
 • dla infrastruktury niezabytkowej: 70 mln PLN (słownie siedemdziesiąt milionów PLN),
 • dla sprzętu i wyposażenia: 50 mln PLN (słownie pięćdziesiąt milionów PLN).

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w przypadku państwowych jednostek budżetowych - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wynosi 100%, z czego udział środków z EFRR w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi zawsze 85% (dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. dla regionów według jednostek NUTS 2: PL11, PL21, PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42, PL43, PL51, PL52, PL61, PL62, PL63) (Dla wszystkich województw na terenie Polski z wyjątkiem województwa mazowieckiego);

- w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu wynosi maksymalnie 85% i w całości pochodzi z EFRR; (dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. dla regionów według jednostek NUTS 2: PL11, PL21, PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42, PL43, PL51, PL52, PL61, PL62, PL63) (Dla wszystkich województw na terenie Polski z wyjątkiem województwa mazowieckiego);

- w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie zarówno ze środków UE, jak i dotacji celowej - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu może wynosić maksymalnie 100%, przy czym udział środków z EFRR może wynosić maksymalnie 85% (dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. dla regionów według jednostek NUTS 2: PL11, PL21, PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42, PL43, PL51, PL52, PL61, PL62, PL63) (Dla wszystkich województw na terenie Polski z wyjątkiem województwa mazowieckiego).

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi maksymalnie 85% i w całości pochodzi z EFRR; (dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. dla regionów według jednostek NUTS 2: PL11, PL21, PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42, PL43, PL51, PL52, PL61, PL62, PL63 (Dla wszystkich województw na terenie Polski z wyjątkiem województwa mazowieckiego).


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
 1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
 5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych),
 8. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Pozostałe informacje


Dodatkowych informacji udzielają:

- Pani Joanna Jurczyk, tel. 22 42 10 214
- Pan Krzysztof Adamczyk, tel. 22 42 10 305
- Pan Piotr Giemza, tel. 22 42 10 105
- Pan Łukasz Kęcik, tel. 22 42 10 264
- Pan Mariusz Pulikowski, tel. 22 42 10 247
- Pan Marcin Skrycki, tel. 22 42 10 523


DATA PUBLIKACJI: 2016-02-15 » Pozostałe aktualności

Nasi klienci

© Bermar Multimedia 2015

Projekt i wykonanie: